Menu
Podpora +420 777 441 144 (Po-Pia 10:00-19:00)
0
  • Prsteň bol pridaný do obľúbených
Hladat

Obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ 
1a). Tieto obchodné podmienky obchodnej spoločnosti Brilas Group s.r.o.
so sídlom Tečovská 1052, 76302 Zlín-Malenovice, 
IČ: 29266599, DIČ: CZ29266599, 
zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Brmě, spisová značka C 69445 (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb, Občiansky zákonník vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetových obchodov predávajúceho www.brilas.sk ďalej len "internetového obchodu". 

1b) Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou konajúce pri objednaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania. 

1c) Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. 

2. KONTAKTNÉ INFORMÁCIE 
Prehľad konktakty pre komunikáciu kupujúceho s predávajúcim: 
- Emailovej adresy internetových obchodov: info@brilas.sk 
- Telefón: +420 777 44 11 44
Adresa spoločnosti a prevádzky (zasielanie vráteného tovaru, reklamácií a výmen a pre osobné vyzdvihovanie): 
Brilas Group s.r.o., Tečovská 1052, 76302, Zlín-Malenovice 


3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy 
3a) Všetka prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní internetových obchodov je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru.

3b) Objednávka kupujúceho urobené prostredníctvom internetového obchodu alebo prostredníctvom telefónu je záväzným návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim.

Predávajúci potvrdí bezodkladne prijatí objednávky prostredníctvom emailu na emailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke, pričom toto potvrdenie nie je akceptáciou predávajúceho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

3c) Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne a predávajúci nezodpovedá za prípadné nezrovnalosti spôsobené na základni chybných dát poskytnutých kupujúcim v objednávke.

3d) Kupujúci má právo zrušiť objednávku, teda odvolať svoj návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, bez akýchkoľvek sankcií až do okamihu odoslania tovaru, s výnimkou zakázkovo tovaru vyrobeného alebo na prianie zákazníka prispôsobeného, ​​tu je možnosť zrušenia objednávky do 24 hodín od jej uskutočnenia. Zrušenie objednávky je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť prostredníctvom emailu alebo telefónu.

3e) Kúpna zmluva je uzavretá akceptáciou návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, pričom za akceptáciu sa považuje odoslanie tovaru predávajúceho kupujúcemu alebo explicitná akceptácie predávajúceho prostredníctvom emailu.

3f) Ceny tovarov a služieb (napr. Poštovné) uvedenej na webovom rozhraní sú v CZK vrátane príslušnej sadzby DPH podľa platnej legislatívy.

3g) Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy a náklady pri tom vzniknuté (tj. Náklady na internetové pripojenie, telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

3h) Kúpna zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku a je predávajúcim archivovaná za účelom jej riadneho plnenia a nie je prístupná tretím stranám.

4. CENA TOVARU, ZÁLOHA A PLATOBNÉ PODMIENKY 
4a). Plnú cenu tovaru či doplatok ceny po odpočítaní už zaplatenej zálohy a prípadné ďalšie náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu týmito spôsobmi:

I. pri prevzatí v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke; 
II. pri prevzatí v hotovosti na výdajniach predávajúceho; 
III. dopredu bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho s uvedením variabilného symbolu (čísla objednávky); 
IV. dopredu bezhotovostne platobnou kartou.

4b) Pri tovare vyrábaného priamo na želanie zákazníka (zákazková výroba) je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu zálohu predajnej ceny vopred. Výška zálohy je stanovená pre každý produkt individuálne vo výške cca 30% z konečnej ceny a je zobrazená v detaile každého produktu. Táto záloha je nevratná. Zákazkovo vyrábané (upravovanej) tovar je zrealizované až po prijatí zálohy predávajúcim a doba zhotovenie avizovaná pre konkrétny tovar na internetovom obchode začína plynúť týmto dňom. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť avizovanú dobu zhotovenia o 7 pracovných dní. O tejto skutočnosti musia bezodkladne informovať kupujúceho, najneskôr v deň avizovaného zhotovenia.

4c) Predávajúci vystaví daňový doklad o predaj tovaru-faktúru a zašle ho kupujúcemu spolu s tovarom čí ho zašle kupujúcemu elektronicky na emailovú adresu kupujúceho. 

5. PREPRAVA A DODANIE TOVARU 
5a) Náklady na poštovné a balné nesie kupujúci podľa spôsobu, ktorý zvolil pri objednaní tovaru. Tieto náklady sa riadi cenami uvedenými na stránke príslušného internetového obchodu.

5b) Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

5c) Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiace o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

5d) V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. 

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 
6a) Kupujúci má v súlade s § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v tejto lehote prostredníctvom emailu alebo písomne ​​na adresu predávajúceho a kupujúci môže využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok.

6b) V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy kupujúcim. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru (napr. Poštovné).

6c) V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci finančné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je od kupujúceho prijal, pokiaľ sa s kupujúcim výslovne nedohovorí na inom spôsobe, ktorým kupujúcemu nevzniknú žiadne ďalšie náklady.

6d) Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcimi skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

6e) Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nemožno mimo iného od kúpnej zmluvy odstúpiť: 
- Pri dodávke tovaru, ktorý bolo upravené podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu (zákazková výroba); 
- Pri dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom; 
- Pri dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť; 
- Pri dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal. 

6f) Kupujúci berie na vedomie, že ak bude vrátený tovar poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, má predávajúci nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare a je oprávnený tento nárok jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

6g) Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacia podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

6h). Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade o tom kupujúceho informuje prostredníctvom emailu na adresu uvedenú v objednávke a vráti kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu bez zbytočného odkladu. 

7. PRÁVA Z chybného plnenia 
Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka). 

Záruka respektíve zodpovednosť za vady predanej veci je na všetok tovar 24 mesiacov. 

Odporúčame dodržiavať tieto zásady starostlivosti o šperky: 
- Používať šperky len na účely, na ktoré sú určené a rozhodne je nenosiť pri pracovnej činnosti, práca na záhrade, šport, pranie, umývanie riadu a pod. 
Chrániť šperky pred chemickými vplyvmi napr. Kozmetickými prípravkami, farbenie vlasov, parfumy, termálne kúpele, chemikálie atď. 
- Šperky čistiť a opravovať len u odborníkov, v prípade vlastného čistenie používať iba prostriedky na to určené. Neodporúčame používať lacnej chemické čističe. 
Chrániť šperky pred nárazmi a mechanickým poškodením 
Nenosiť šperky pri kúpaní 

Záruka sa nevzťahuje na: 
- Chyby šperkov, ktoré vznikli v dôsledku opotrebenia spôsobeného obvyklým užívaním ako sú napríklad oxidácia, poškriabaniu, oter zlatenie a rhodiovania pod. Šperk musí byť dodaný na opravu kompletný. 
Chyby spôsobené nevhodným zaobchádzaním (pôsobeniu vody, chemikálií a iných roztokov) a mechanickým poškodením, ako sú napr. Deformácie šperku, pretrhnutí retiazky, rozbitie kameňov, strhnutie závitu, ulomenie drieku náušníc, apod.

7a) Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá vady a že v čase keď kupujúci tovar prevzal: 
- Má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané; 
- Sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa; 
- Tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy; 
- Je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo akosti; 
- Tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7b) Ustanovenia uvedené v článku. 6a týchto obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá. U použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

7c) Právo kupujúceho z chybného plnenie zakladá vada, ktorú má tovar pri prevzatí kupujúcim. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich (6) mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

7d) Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo: 
- Na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúce veci; 
- Na odstránenie chyby opravou veci; 
- Na primeranú zľavu z kúpnej ceny; 
- Na odstúpenie od zmluvy.

7e). Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho.

7f) Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese sídla alebo prevádzky spoločnosti viď. bod 2. KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

7g) Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje, keď dôjde prejav vôle spotrebiteľa (uplatnenie práva z chybného plnenia) predávajúcemu napr. Telefonicky, e-mailom, osobne, a to aj bez toho, že je reklamovaný výrobok zo strany spotrebiteľa predávajúcemu doručený. Doručenie reklamovaného výrobku je potom otázkou súčinnosti zo strany predávajúceho, aby spotrebiteľ výrobok dodal.

7h) Mimosúdne vybavovania sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy viď. bod 2. KONTAKTNÉ INFORMÁCIE. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho. 

8. Ochrana osobných údajov 
8a) Predávajúci sa zaväzuje, že so všetkými osobnými údajmi poskytnutými kupujúcim je nakladané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. Osobné údaje slúžia len na účely predávajúceho a nie sú poskytované tretím stranám okrem prepravcov, ktorým sú odovzdávané len dáta nevyhnutne potrebná na prepravu tovaru kupujúcemu.

8b) Kupujúci má právo kedykoľvek požiadať písomne ​​predávajúceho o zmenu či vymazanie svojich osobných údajov z databázy predávajúceho. 

8c) "Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielanie e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-mailu s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať. "

9. punc
Všetky naše šperky sú podľa zákona označené puncom a puncovou značkou výrobcu. Puncom šperky označuje nezávislý kontrolný orgán Puncový úrad. 
Punc je teda zárukou kvality materiálov šperkov a chráni predovšetkým zákazníka pred nakúpením nekvalitného tovaru. 
Všetky naše šperky sú vždy riadne opuncovány, na kvalite a serióznosti si veľmi zakladáme. 
Na nasledujúcom obrázku vidíte puncovej značky, ktoré používa v súčasnosti český a slovenský Puncový úrad

České puncové značky: 


Slovenské puncové značky: 
Puncovní značky

Kompletný prehľad českých a slovenských puncových značiek nájdete tu »